Osobní údaje

Zásady ochrany osobních údajů

Mgr. Michal Kroupa (dále také „já“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek  https://jogaprotistresu.cz  informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budu zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mně kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@jogaprotistresu.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud se rozhodnete uzavřít smlouvu s Michalem Kroupou, budeme od Vás požadovat vyplnění určitých údajů o sobě (nebo Vaší společnosti). Těmito údaji mohou být zejména:

 1. a) Vaše jméno a příjmení (popř. obchodní firma)
 2. b) adresa (nebo sídlo společnosti),
 3. c) datum narození (popř. IČ),
 4. d) telefonní číslo
 5. e) e-mailová adresa

Upozorňujeme Vás, že na mých webových stránkách využívám tzv. cookies. Soubory Cookie využívám k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používám k řádnému plnění mých smluvních povinností v souvislosti s poskytováním lekcí jógy (tj. rezervace lekcí přes kontaktní formulár, informace o změně či zrušení lekce, poskytování poradenství v oblasti cvičení jógy, apod.). Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

V případě Vašeho souhlasu, můžu Vaše jméno, příjmení, datum narození a e-mailovou adresu využít k tomu, abychom Vám zasílal obchodní sdělení, tj. abychom Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuji a které by Vás, podle mého názoru, mohly zajímat.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je nezbytné k řádnému sjednání smluvního vztahu. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí mi zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@jogaprotistresu.cz.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budu jako správce zpracovávat já. Vaše osobní údaje můžu za výše uvedenými účely předat mým subdodavatelům, aby pro mně provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, externí účetní společnosti či advokátní kanceláři.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat mé služby či plnit vzájemnou smlouvu a následně po dobu maximálně 6 let od ukončení smluvního vztahu (pokud zákon nestanoví jinak např. plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke mnou prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. a) právo na přístup k osobním údajům;
 2. b) právo na opravu;
 3. c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 4. d) právo na omezení zpracování údajů;
 5. e) právo vznést námitku proti zpracování; a
 6. f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mně kontaktujete na e-mailové adrese info@jogaprotistresu.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ad a) Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o mé potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsem osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Ad b) Právo na opravu znamená, že mně kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Ad c) Právo na výmaz znamená, že musím vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Ad d) Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Ad e) Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 13.7.2019.